Polityka przetwarzania danych osobowych

(Polityka prywatności)

obowiązująca w Hair Time Paula Burzawa z siedzibą w Koszalinie

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką prywatności” określa zasady zarządzania, ochrony
i dystrybucji danych osobowych obowiązujące w Hair Time Paula Burzawa z siedzibą w Koszalinie, ul. Traugutta 31/5, e-mail: kontakt@hairrepair.pl (dalej „Przedsiębiorca” lub „Administrator danych”) .

2. Postanowienia zawarte w niniejszej Polityce prywatności dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych u Przedsiębiorcy wszelkimi sposobami, w tym w systemach informatycznych.

3. Przedsiębiorca szanuje prywatność osób, których dane przetwarza oraz dokłada najwyższej staranności, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem oraz międzynarodowymi zasadami dobrych praktyk. Administrator danych dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Przedsiębiorcy.

4. Przedsiębiorca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5. W celu zapewnienia ochrony prywatności osób, których dane dotyczą Przedsiębiorca stosuje ścisłe zabezpieczenia wewnętrzne oraz zewnętrzne. Administrator danych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

6. W czasie korzystania z usług  Przedsiębiorcy Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych przez Przedsiębiorcę.

7. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

9. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim wyłącznie w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

 

II. Definicje

1. Przedsiębiorca lub Administrator Danych – Hair Time Paula Burzawa z siedzibą w Koszalinie,  ul. Traugutta 31/5,

2. Klient lub Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców,

3. Strona – strona internetowa i landing page znajdujące się pod adresem www.hairrepair.pl,

4. Newsletter– bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Przedsiębiorcę na rzecz Klienta poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Przedsiębiorca informuje o wydarzeniach, usługach, promocjach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Przedsiębiorcy,

5. Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji usługi i weryfikacji stanu zdrowia i ogólnego samopoczucia Klienta przed dokonaniem zabiegu.

III. Dane osobowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hair Time Paula Burzawa, Traugutta 31/5, 75-569 Koszalin, kontakt: kontakt@hairrepair.pl

2. Pani/Pana dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w Hair Repair- Studio odnowy włosów,Trychologia(ul. Traugutta 31/5, 75-569 Koszalin). W przypadku ich nie podania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Panią/Pana usługa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

 • marketingu własnych produktów lub usług,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania salonem, dostawcę usługi mailingu.

6. Przedsiębiorca powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Versum Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 90, 43-300 Bielsko-Biała–  jako system do zarządzania salonem, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite,
 • Atthost Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Górnej 40B/11, 09-402 Płock,  – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Pani/Pana dane przekazane przy zapisie na newsletter(przez stronę lądowania), oraz tworzenia strony lądowania
 • IRSA Biuro Rachunkowe Sandra Tarasiewicz – w celu korzystania z usług księgowych związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wystawienia faktury.

7. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Posiada Pani/Pan też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

10. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego sprzedawcy, w tym przygotowania zindywidualizowanej oferty na podstawie Pani/Pana osobistych preferencji, przy czym przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

11. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

12. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

13. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

14. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

15. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

 • udzielona przez Użytkownika zgoda
 • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

IV. FORMULARZE

Administrator stosuje formularz w ramach Strony

 1. Strona lądowania- formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska, nr telefonu i/lub adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Zapis oznacza zgodę z naszą z Polityką prywatności.

V. Technologie

1. Przedsiębiorca stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:  

 • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2. W celu korzystania ze strony internetowej www.hairrepair.pl niezbędne jest posiadanie:

 • Urządzenia z dostępem do sieci Internet
 • Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
 • Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

VII. Postanowienia końcowe i polityka plików cookies

1. Przedsiębiorca jest świadomy swej odpowiedzialności za przestrzeganie stosownych przepisów i postępowanie zgodnie z dobrą praktyką w zakresie ochrony danych osobowych,

2. Przedsiębiorca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą może  przetwarzać dane wrażliwe Klientów o stanie zdrowia, jednakże czyni to na małą skalę oraz dokłada szczególnej ostrożności przy ich zabezpieczaniu.

3. Przedsiębiorca opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych u Przedsiębiorcy. Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych u Przedsiębiorcy.

4. W przypadku usług oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. W takich przypadkach administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

5. Przedsiębiorca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

6. Podczas przeglądania stron internetowych Przedsiębiorcy są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Przedsiębiorcy.

7. Stosowane przez Przedsiębiorcę Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować stronę internetową indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

8. Przedsiębiorca stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności. Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze i łatwiejsze funkcjonowanie strony.

9. Administrator danych wykorzystuje Cookies Własne w celu konfiguracji strony internetowej Przedsiębiorcy, a przede wszystkim w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony.

10. Przedsiębiorca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych.

11. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

12. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

13. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Loading...

Na tej stornie wykorzystujemy cookie. Aby kontynuować użytkowanie strony (treść poprawnie się wyświetli po akceptacji), zaakceptuj politykę prywatności. polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close